Telefon: 92 29 92 98

Klinikk:
Ved Tinghuset i Sandvika, Anthon Walles vei 36,

1337 Sandvika

E-post:
haraldbullhanssen@yahoo.com• Velkommen

• Hva kan en psykolog
  gjøre for meg?

• Bør jeg vurdere å gå
  i terapi?

• Er det et nederlag å
  gå til psykolog?

• Timeavtaler og priser

• Offentlige
  behandlingstilbud

• Hvem er psykolog
  Harald Bull-Hanssen?

• Therapy in English

• Therapie auf Deutsch

• Thérapie en français

Hva kan en psykolog gjøre for meg?

Kriser

Hvis du, din partner, dine barn eller noen andre i din nærhet opplever en alvorlig krise, kan du ha behov for å oppsøke kyndig hjelp. Du kan oppleve at du selv, din familie, ditt arbeidsmiljø eller din sosiale omgangskrets blir påvirket og kanskje belastet av slike stressituasjoner, med alvorlige følger som konsekvens om de ikke tas tak i. En dyktig terapeut vil lytte til deg, snakke med deg og utfordre deg i behandlingen, og bistå deg til å tenke annerledes om det du tenker og opplever. Du må regne med å få oppgaver og "hjemmelekser" mellom hver time. Du vil merke at en slik terapeut er med deg hele veien.

Samtalebehandling

Med samtalebehandling menes behandling i form av samtaler, der klienten utfordres til å gjennomgå en endringsprosess som medfører at klienten begynner å tenke annerledes om ulike forhold og hendelser, og får bistand til å fullføre prosessen. Behandlingen vil vanligvis også inneholde elementer av eksponeringsterapi, psykoedukasjon og rollespill, forutsatt at klienten føler seg trygg i slike situasjoner. I tillegg til psykodynamiske og kognitive tilnærminger, vil det som regel være et særlig fokus på klientens følelsesliv og affektbevissthet.

Tidsperspektiv

De fleste ønsker å vite hvor lenge de trenger å gå i terapi. Det finnes imidlertid ikke et standardsvar på det spørsmålet, for det avhenger av klientens problemstilling, grad av lidelsestrykk, og hvor vanskelig det er for klienten å bli oppmerksom på egne tanker og følelser. Hos Min psykolog ser det likevel ut til at mange klienter kommer langt med ti til tolv timeavtaler.

Det anbefales en timeavtale ukentlig, slik at vi opprettholder en tilstrekkelig intensitet i behandlingen. Noen klienter ønsker en videre oppfølging etter endt behandling, men da med sjeldnere timeavtaler. Slik "vedlikeholdsbehandling" kan vi avtale etterhvert.

Taushetsplikt

Helsepersonell er underlagt streng taushetsplikt, regulert i Lov om helsepersonell. Det er viktig at en klient får en god følelse av at alt som sies i behandlingen behandles strengt fortrolig, fordi det kan gjøre det mulig for pasienten å åpne seg om sine aller innerste tanker og følelser. Det vi snakker om forblir mellom deg og meg. Hvis imidlertid klienten ønsker at andre, som fastlege, advokat eller lignende skal orienteres om behandlingen, gjøres selvfølgelig det.

Optikere, leger og psykologer er lovpålagt å melde i fra til fylkesmannen dersom en fører av motorvogn ikke kan føre motorvogn på trafikksikker måte.

Helsepersonell er lovpålagt å melde i fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Journal

Helsepersonell som yter helsetjenester er forpliktet til å holde journal, regulert i Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven). En slik journal skal behandles strengt fortrolig, slik at ingen opplysninger om pasienten eller behandlingen skal falle uvedkommende i hende. Hos Min psykolog blir pasientjournaler som hovedregel oppbevart i ti år etter avsluttet behandling, og deretter makulert. Dette er i tråd med loven og med anbefalingene fra Norsk Psykologforening.

Normalt sendes en kopi av innkomstnotatet til fastlegen ved oppstart av behandlingen, og en kopi av epikrisen til fastlegen ved avslutning av behandlingen. Men hvis pasienten tydelig motsetter seg at noen andre får vite om behandlingen hos Min psykolog, sendes det ingen notater eller dokumenter herfra, heller ikke til fastlegen.

En pasient har full innsynsrett i egen journal, regulert i Helsepersonelloven med Forskrift om pasientjournal, og i Pasient- og brukerrettighetsloven. Det betyr at en klient ved Min psykolog når som helst kan be om å få lese sin egen journal, også lenge etter at behandlingen er avsluttet. Journalen oppbevares i en safe som holdes låst, og journalen oppbevares i ti år etter avsluttet behandling. Dersom en klient ønsker en kopi av sin egen journal, må klienten først skrive en fullmakt til å lage en kopi. Fullmakten legges inn i journalen, og klienten mottar deretter en kopi av journalen.

 

Postadresse: Min psykolog - Harald Bull-Hanssen, Kolsåslia 28 B, 1352 KOLSÅS - Org.nr.: 991 165 479